فرآیندی نوین در عرصه فناوری اطلاعات

مدیریت کامل داده ها و اسناد دیجیتال تحت کنترل IT سازمان